Surah Mulk Hindi ( Taba Rakal lazi ) | सूरह मुल्क हिन्दी में

Comments · 228 Views

Surah Mulk Hindi ( Taba Rakal lazi ) | सूरह मुल्क हिन्दी में

ऊजुबिल्लाहिमिनशशैतानिररजीम

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

तबा रकल लज़ी बियदि हिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शय इन क़दीर

अल्लज़ी खलाक़ल मौता वल हयात लियब लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर

अल्लज़ी खलक़ा सबआ समावातिन तिबाक़ा मातरा फ़ी खल्किर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र जिइल बसरा हल तरा मिन फुतूर

सुम्मर जिइल बसरा कर रतैनी यन्क़लिब इलैकल बसरु खासिअव वहुवा हसीर

वलक़द ज़ैयन्नस समाअद दुनिया बिमसा बीहा वजा अल्नाहा रुजूमल लिश शयातीनि वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर

वलिल लज़ीना कफरू बिरब बिहिम अजाबू जहन्नम वबिअ सल मसीर

इज़ा उल्कु फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़व वहिया तफूर

तकादु तमै यज़ु मिनल गय्ज़कुल्लमाउल्किया फ़ीहा फौजुन सअलहुम खज़ानतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर

क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज ज़ब्ना वकुलना मा नज्ज़लल लाहू मिन शयअ इन अन्तुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर

व क़ालू लौ कुन्ना नस मऊ औ नअकिलू मा कुन्ना फ़ी अस हाबिस सईर

फ़अतरफु बिज़म बिहिम फ़ सुहक़ल लिअस हाबिस सईर

इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग फिरतुव व अजरुन कबीर

व असिररू क़ौलकुम अविज हरु बिह इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर

अला यअलमु मन खलक़ वहुवल लतीफुल ख़बीर

हुवल लज़ी जअला लकुमुल अरदा ज़लूलन फमशू फ़ी मना किबिहा वकुलू मिर रिज्किह व इलय हिन् नुशूर

अ अमिन्तुम मन फिस समाइ अय यखसिफा बिकुमुल अरदा फ़इज़ा हिया तमूर

अम अमिन्तुम मन फिस समाइ अय युरसिला अलैकुम हासिबा फ़स तअलमूना कैफा नज़ीर

वलक़द कज्ज़बल लज़ीना मिन क़बलिहिम फ़कैफा काना नकीर

अवलम यरौ इलत तैरि फौक़हुम साफ़ फातिव व याक्बिज्न मा युम्सिकु हुन्ना इललर रहमान इन्नहू बिकुल्लि शय इम बसीर

अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुन्दुल लकुम यनसुरकुम मिन दूनिर रहमान इनिल कफिरूना इल्ला फ़ी गुरूर

अम्मन हाज़ल लज़ी यर ज़ुकु कुम इन अम्सका रिज्हक़ बल लज्जू फ़ी उतुव विव वनुफूर

अफ़मय यम्शी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मय यम्शी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तक़ीम

कुल हुवल लज़ी अन शअकुम वजा अला लकुमुस समआ वल अबसारा वल अफ इदह क़लीलम मा तश्कुरून

कुल हुवल लज़ी ज़रा अकुम फिल अरदि व इलैहि तुह्शरून

व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदू इन कुन्तुम सादिक़ीन

कुल इन्नमल इल्मु इन्दल लाहि व इन्नमा अना नजीरुम मुबीन

फ़लम्मा रऔहु जुल फतन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफरू व क़ीला हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद दऊन

कुल अरा अय्तुम इन अहलका नियल लाहू वमम मइया अव रहिमना फमय युजीरुल काफिरीना मिन अजाबिन अलीम

कुल हूवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक कलना फ़ सतअ लमूना मन हुवा फ़ी दलालिम मुबीन

कुल अरा अय्तुम इन अस्बहा मा उकुम गौरन फ़मय यअ तीकुम बिमा इम मईन

Comments